մայրենի տնյին

 1. Տեքստի անհասկանալի ու անծանոթ բառերը բացատրել բառարանների օգնությամբ:Բարեպաշտություն-հարգանք

վերնախավ-հարուստ

2.Տեքստից ընտրել տասը բառ ու կազմել դրանց բանաձևերը, օրինակ` զբոսայգի=զբոս+այգի = արմատ + արմատ:

1.թերագնահատել=թեր+ա+գնահատել

2.բարեպաշտություն=բարե+պաշտ+ություն

3.նրբակրթություն=նրբ+ա+կրթություն

4.մոխրագույն=մոխր+ա+գույն

5.պարահանդես=պար+ա+հանդես

6. ներողամիտ =ներող+ա+միտ

7.Ճակատագրի=ճակատ+ա+գիր

8.խաղատիկնիկ=խաղ+ա+տիկնիկ

9.վերնախավ=վերն+ա+խավ

10.մեծատոհմիկ=մեծ+ա+տոհմիկ

 

 

Մայրենի տնային

 1. Գրել շարադրանք «Իմ հետաքրքիր կատակներից մեկը» թեմայով:

Վարդավառի  ժամանակ մենք `ես ,մայրիկս ,եղբայրս և քույրս որոշել էինք հայրիկին թաքուն ջրել: Մայրիկը վերցրեց հեռախոսը ,թաքնվեց և միացրեց տեսագրությունը, իսկ մենք վերցրեցինք ջրով լի դույլերը: Հայրիկս եկավ, մենք դուրս թռանք մեր թաքստոցից և  այնպես ջրեցինք նրան , որ ամբողջովին թրջվեց:Շատ զվարճալի և ուրախ օր ստացվեց Ւսկ հետո բոլորս սկ😂😹:

2.Ձայնագրությամբ ներկայացնել պարսկական կատակ-առակներից մեկը ու ձեր կարծիքը դրա մասին:

Պատմություն1-4 արաջադրանքներ

 1. Կազմել պատմական սկզբնաղբյուրների վարկանիշային աղյուսակ: Պատասխանը հիմնավորել:

1 իմ կարծիքով առաջին տեղում պետք է լինի նկարելը քարանձավները քարերի վրա որովհետև ավել շուտ Մարթին նկարել են սովորել ոչ թե գրել

2 գրել քարերի կամ թղթերի վրա որովհետև Մարթիք ավել շուտ նկարել են սովորել ոչթե գրել:

2.Սահմանել «Հայկական լեռնաշխարհ» հասկացությունը և նրա հետ սերտորեն կապված 10 հասկացություններ:

Հայկական լեռնաշխարհը   մի մեծ Լեռնային կղզի է:

1) Հայաստանը մեծ լեռնաշխարհ ունի:

2)հայկական լեռնաշխարը Ասիայում է գտնվում

3)հայկական լեռնաշխարհ շատ լեգենդներ ունեն:

4 ) հայկական լեռնաշխարհում կան լիքը մշակույթ և քաղցրահամ ջրեր:

5) հայկական լեռնաշխարհը ունի լիքը առեռծվածներ:

6)

7)

8)

9)

10)

 

3.Համեմատել մարդու առաջացման վարկածները:

Ես հավատ ում  եմ նրան որ, Աստված է ստեղծել մարդուն կավից:

4.Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հնագիտությունը որպես անցյալի իմացության միջոց», «Գրավոր աղբյուրներ. հավատա՞լ, թե՞ ոչ», «Ազգագրական գիտելիքները բացում են անցյալի վարագույրները», «Հայկական լեռնաշխարհ», «Մարդու առաջացման հիմնախնդիրը. անպատասխան մնացած հարցեր», «Երեխաները նախնադարյան հասարակությունում», «Homo sapiens-ից առաջ. Հիպերբորեա, Լեմուրիա, Ատլանտիդա…»

 

«Մարդու առաջացման հիմնախնդիրը. անպատասխան մնացած հարցեր»

Վոչ մի մարդ դեռ չգիտի մարդու հայտնվելու առեղծվածը կան Մարթիք որ հավատում են նրան որ  Աստված է ստեղծել  կան որ ասում են մոտ ես դինոդինոզավրից  և լիքը ֆանտազիա կան մարդիք որ նաև հավատում են նրան որ կապիկ ից մարդկանց ֆանտազիա շատ մեծ է:

 

 

📚Классная робота🏫

Выполнить задания

1. В каком ряду все слова являются именами существительными?
А) растение, трое, возгорание, поле
Б) каре, тире, варьете, вместе
В) натрий, карий, алюминий, всякий
Г) манго, облако, древко, повидло
2. В каком ряду все существительные являются неодушевленными?
  А) буйвол, воробей, зверь
  Б) народ, труп, студенчество
  В) робот, покойник, туз
  Г) черт, эгоист, леший
   3. Подчеркни только имена существительные:
  Жук, обед, идёт, мама, сын, говорит, стол, ножка, милая, пошёл, немножко, кресло, буфет, алый, аппетит, бабушка, бантик, белый, берег, билет, вагон, вкусный .
  4. Укажи, какие существительные одушевлённые, а какие- неодушевлённые.
                      неодушевлённые                            одушевлённые
  Брат, ванна, вкус, вода, Валя, глаз, год, гадюка, голова, городок, гриб, дедушка, день, ёж, дикобраз, дождь, подорожник, дочь, ель, журавль, зверь, котик,х медведь, мёд .

Homework

Complete the sentences with the forms of to be in the present simple (am, is, are).

I am at home.
She isnot at home in the morning.
We arein the park.
This aremy new laptop.
Our friendsareon their summer holidays.
Uncle George isa good football player.
The dog is under the table.
He is very funny.
The shoes are white.
Youis right.
Susan isgood at tennis.
They are in the house.
His T-shirts arecool.
My sister is a good swimmer.
She isin Italy.

Change the verb into the correct form:

1. London is(be) in England.
2. The summer is(be) hot.
3. She (drive) drivesvery well.
4. They (open) the store at 8:00.
5. Linda is(be) a very pretty girl.
6. I (have) several jobs.
7. Water (boil)doilsat 100 degrees.
8. Water freezes(freeze) at 0 degrees.
9. My sister (speak) speaksEnglish.
10. He (have)hasa big apartment.
11. A triangle hes(have) three corners.
12. My birthday is(be) in June.
13. Books (have) pages.
14. Dogs are(be) good friends.
15. I (work) hard.