14.05.18

  1. Ըստ անհրաժեշտության լրացնել ջ, ճ կամ չ։
    Աղջիկ, ամբողջ, թարթիչ, աջ, ծխամորճ, առաջ, աճպարար,
    գոճի, խոճկոր, առաջին, կոճկել, առաջնորդ, արջ, զիջել, թռչել, թրջել, իջնել,  մեջ, միջև, մեջք, ողջ, մուրճ, ողջույն, մահճակալ, առողջ, ոջիլ, կաչաղակ, վերջ։
Реклама

11.05.18

4.Առաջադրանք՝

Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

ԱՄեռյալ ծովի ջուրն այնքան աղի է, որ այնտեղ ոչ մի կենդանի  էակ չի կարող ապրել: Արևմտյան Ասիայի տոթակեզ  կլիմայի պատճառով աննդհատ շատ ջուր է գոլորշիանամ ծովի մակերևույթից, իսկ լուծված աղերը մնում են ծովում ու մեծացնում ջրի աղիությունը: Ծովում խորանալուն զուգընթաց` աղիաթյունն աճում է: Աղերը Մեռյա լծովի քարորդ մասն են կազմում, նրա մեջ աղերի ընդհանուր քանակը քառասուն միլիոն տոննա է
Բ.Ամերիյկան մի ակումբում, որտեղ երաժշտությունն անդադար որոտում է, կարելի   է անդորր գտնել: Ավտոմատի մեջ տասը ցենտ են գցում, և այն երեք րոպեով անջատվում է: Տասը ցենտը քիչ չէ, բայց ինչքա՜ն հաճելի է  թվում այն անդորրը, որի համար անձամբ կանխիկ վճարել ես: Հազար ինը հարյուր հիսունինը  թվին ամերիկյան ռադիոն մի անսովոր հաղորդում տվեց:Ունկնդիրների ուշադրությանը ներկայացրին մի լուր` աղմուկի դեմ պայքարող կազմակերպություն ստեղծելու մասին, ու ընդհուպ մինչև տասնհինգ րոպեանոց հադորդման վերջը տևող լռություն:

10.05.18

 Կազմի՛ր տրված բայերի այն ձևերը, որոնք  պատասխանում  են ի՞նչէանում  հարցին (ներկա ժամանակ):

Օրինակ՝ պարելպարում  է:

Ա. Կրկնել-կրկնում է, խոնարհել-խոնհարվում է, գնալ-գնում է,  տապակել-տապակում է,  հասնել-հասնում է,  վերցնել-վերցնում է,  թռչել-թռչում է, աճել-աճում է, հանգստացնել-հանգստանում է, վերադառնալ-վերադառնում է,թողնել-թողնում է:

Բ.  Գալ-գալիս է,  լալ-լալիս է,  տալ-տալիս է:

Ո՞րն է Բ խմբի բառերի  շեղումը ընդհանուր օրինաչափությունից:

Ա.  խմբի բառերը վերջանում են —ում-ով,իսկ Բ խմբի բառերը վերջանում են —իս-ով:

7.05.2018թ.

Առաջադրանք 1.

Պարզիր, թե  10/21 և 10/26 կոտորակներից ո՞րն է փոքր:

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

  • 10/26
  • 10/21

Առաջադրանք 2.

Աստղանիշի փոխարեն տեղադրիր < և > նշաններից մեկը:

30/31 > 30/59

Առաջադրանք 3.

Ընտրիր կոտորակներից ամենամեծը:

  • 19/120
  • 19/40
  • 19/80

Առաջադրանք 4.

Համեմատի՛ր:

1/7>1/8

5/4>5/8

9/4>9/5

127/80<127/60

198/16>198/19

165/164<165/146

198/15>198/100

 

5.05-7.05

Повторение пройденного

Слова с -без- и -бес-                                                                                                                      Если кореь слова начинается на согласную букву   (п, ф, к, т, с, ш, х, ч, щ) , то пишется  -бес-  бескрайний, беспокойный   ..                                                                             Если кореь слова начинается на согласную (б, в, г, д, з, ж, л, м, н, р), то пишется -без -бездомный, беззащитный..

Подберите слова по образцу и запишите:

крыльев — бескрылый
бес- шума — бесшумный
силы —бессильный
воды — безводный
без- границ — безграничный
ветра — безветренный

Соедините слова в словосочетания:
ветер (дуть)-ветер дует

снег (падать)-снег падает

дождь (лить)- дождь льет
солнце (светит)- солнце светит

воробей (чирикать)- воробей чирикает

собака (лаять)- собака лает

Запишите названия месяцев.
Подчеркните согласную с Ь.
Зимние месяцы: декабрь, январь, февраль .
Весенние месяцы: март, апрель, май.
Летние месяцы: июнь,июль , август .
Напишите слова, противоположные по смыслу данным.
О б р а з е ц: горе – радость;
здоровье – болезнь , молодость – старость , ночь – день .

 Напишите названия чисел от 5 до 10. Подчеркните согласную с Ь.

пять,шесть,семь,восемь,девять,десять.

Составьте и запишите предложения со словами.
1. Я в лесу нашёл маленького зайчика.

2.Скоро реки покроются льдом.

3. В,сумке сестры лежали тетрадь и карандаши.

4. Застучал крупный дождь по крышам.

05.05.18

1.Տրված ածանցավոր բառերում առանձնացրո՛ւ արմատը  և ածանցը։

օր՝ Խնձոր-ենի

Տ-գեղ, ան-հարմար, ան-զեն, ան-տուն, ան-գութ , դժ-բախտ, դժ-գոհ, լճ-ակ, շն-իկ, գառն-ուկ,  կանաչ-եղեն, միտ-ք,  լեռ-նցի, սար-եցի, գյուղ-ացի։

Բաղաձայնների ուղղագրությունը

2.Ըստ անհրաժեշտության լրացնել ձ, ծ կամ ց։
Արձակուրդ, ասացվածք, ընդարձակ, ատաղձագործ, գլուխկոնծի,
համարձակ, բարձ, բարձել, թխվածք, բարձր, խցկել, առանցք, դաղձ,
դարձ, կցկտուր, դեղձ, դեղձանիկ, հանդիպակած, դերձակ, դերձան,
խուրձ, ձվածեղ, հանդերձ, հինավուրց, լպրծուն, հարձակվել ,
համբարձվել, Համբարձում, փայծաղ, որձ, վարձ, ուրց, փորձ, որ….ւալ,
օձ, օձիք։

 

Մայիսի 5. 2018թ.

Առաջադրանք 1.

Կոտորակները դասավորեք աճման, ապա նաև նվազման կարգով:

45/124, 47/124, 65/124, 487/124, 694/124, 321/124, 124/124, 123/124, 136/124, 5/124, 1/124:

1/124, 5/124,45/124, 47/124, 65/124,123/124,124/124,136/124,321/124, 487/124 ,694/124: 

694/124,487/124,321/124,136/124,124/124,65/124,123/124, 47/124,45/124,5/124,1/124:   

Առաջադրանք 2.

Լրացրե՛ք աղյուսակը:

1

Առաջադրանք 3.

Լրացրե՛ք աղյուսակը:

2

Առաջադրանք 4.

Մեծ քառակուսու ո՞ր մասն է ներկված: Հաշվի՛ր ներկված մասի մակերեսը’ գիտենալով, որ ամ­բողջ պատկերի մակերեսը 64 սմ² է:

Безымянный

4х4=16

64:16=4                                 Պատ.՝ներկված է 1/16,4սմ.2